คำถาม คำตอบ

ภาคบัญชี

·         ตอนนี้อยู่ม.5 เตรียมค่ะ แล้วม. 4 มีวิชาบัญชี หนูสามารถเรียนได้คะแนนค่อนข้างดี แต่วิชาคณิตศาสตร์มักไม่รอบคอบนัก อยากทราบว่าจะเรียนบัญชีไหวมั๊ยคะ

o        ไหวแน่นอน

·         นิสิตที่จบภาควิชาบัญชี ได้ข่าวว่า price water house cooper รับนิสิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เข้าทำงานทั้งหมดเลย ใช่ไหมครับ

o        ไม่ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1 ทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่จะคะแนนค่อนข้างดี ซึ่งเป็นปกติของกิจการที่บัณฑิตคะแนนดีๆสนใจจะเข้าทำงานเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว

·         ถ้าชอบเลขมาก แต่ไม่เก่งอังกฤษเลย จะมีสิทธิ์เข้าเรียนได้มั๊ยคะ

o        ได้ค่ะ

·         แล้วที่ควรเก่งอังกฤษนี้ คือ Grammar หรือ Conversation

o        ทั้ง 2 ด้าน เพราะตอนปี 1 จะมีอาจารย์ต่างชาติร่วมสอนกับอาจารย์ไทย ส่วนปี 2 จะเรียนเรื่องการเขียน และในปีที่ 3 จะมีเรียนการพูด

·         ถ้าไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษและไม่เก่งเลย จะมีผลต่อการเรียนคณะบัญชีไหม?

o        ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่หาเรียนเพิ่มเติมได้ไม่ยากและเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนทุกสาขาวิชา

·         ในภาควิชาการบัญชี เรียนคณิตศาสตร์ยากมั๊ยคะ แล้วเรียนอะไรบ้าง ทั้งหมดกี่หน่วยกิต

o        ปี 1 เรียน Calculus 1 และ 2 รวม 2 วิชา 6 หน่วยกิต  

o        ปี 2 เรียน Stat(สถิติ) – Intro to Statistics

o        และปี 3 เรียน Business Statistics รวม 6 หน่วยกิต ไม่น่าจะยากจนเกินความสามารถ

·         บัญชีบริหารกับบัญชีบัญชี ต่างกันอย่างไรแล้วเป็นอะไรบ้าง

o        บัญชีบริหาร ปี 3 จะต้องเลือกสาขาวิชา ได้แก่ การเงิน การตลาดและการจัดการ ได้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

o        บัญชีบัญชี ไม่มีการเลือกสาขาวิชา แต่มีกลุ่มวิชาเลือก 3 วิชา (12 หน่วยกิต) ได้แก่ 1.การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 2.การบัญชีบริหาร 3.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้ปริญญาบัญชีบัณฑิต เป็นผู้สอบบัณชีรับอนุญาตได้ หลังจากฝึกงาน 3,000 ชั่วโมง ภายใน 3 ปี และสอบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

·         บัญชีภาคภาษาไทยสามารถสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ ตั้งแต่ชั้นปีที่เท่าใด และเมื่อกลับมาจะศึกษาต่อระดับใด

o        น่าจะเป็นการสอบหรือการเตรียมตัวเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนกับมหาวิทายาลัยต่างประเทศที่มีข้อตกลงกันตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 และเดินทางไปต่างประเทศในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 และกลับมาเรียนต่อในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

·         เคยได้ยินมาว่า พี่บางคนมีบริษัทมาจองตัวก่อนจบด้วยซ้ำ กรุณาเล่าให้ฟังคร่าวๆด้วยค่ะ และอยากทราบว่า นิสิตที่จบบัญชี-บัญชี เคยมีบริษัทมาจองตัวด้วยหรือเปล่าแล้วได้รับเงินเดือน ประมาณเท่าใด

o        1.  นิสิตปี 3 ที่ไปฝึกงานในภาคฤดูร้อน และมีผลงานดีอาจได้ทำสัญญาเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

o        2.  บริษัทสอบบัญชีมักจะมาแนะนำตัวและรับสมัครนิสิตระหว่างที่ศึกษาในชั้นปีที่ 4 นิสิตต้องสอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หากใครผ่านเกณฑ์ จะได้รับเข้าทำงานทันทีภายหลังสำเร็จการศึกษา เงินเดือนอยู่ประมาณ 12,000-15,000 บาท

·         อยากทราบว่าเรื่องที่เรียนต่างๆในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากจะใช้สอบเข้าในมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อเข้ามาเรียนบัญชีต้องใช้มากน้อยเพียงใด แล้วส่วนมากใช้เรื่องอะไรมากที่สุด และต้องเรียนเรื่องใดต่อไป

o        ต้องเรียน Calculus กับสถิติ อย่างละ 2 วิชา (6 หน่วยกิต) ตามที่ตอบในข้อ 6

·         นอกจากจะทำงานเกี่ยวกับการบัญชีโดยตรงแล้วสามารถทำงานทางบริษัทได้หรือไม่

o        ได้แน่นอน ทุกบริษัทต้องมีฝ่ายบัญชี

·         วิชาเฉพาะทางจะเลือกในชั้นปีใด ต้องดูอะไรเป็นเกณฑ์บ้าง

o        ปี 3 หรือ 4โดยดูจากความถนัด ความสนใจ

·         หากเลือกเรียนบัญชีบริหารจะสมัครสอบเป็นสตง.ได้ไหม

o        ได้

·         ทำไมบัญชีถึงไม่มีการเรียนภาษาจีนหรือญี่ปุ่นบ้าง

o        สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 6 หน่วยกิต

·         หากเลขไม่แข็งแรง บัญชีจะใช้วิชาเลขมากไหมเพราะบัญชีไม่น่าจะต้องเรียนเลขมาก

o        Calculus กับ Stat และอาจมีปนในวิชาอื่น เช่น Business Finance

·         การบัญชี กับการบริหาร (การเงินและการธนาคาร) ต่างกันอย่างไร

o        การบัญชี เป็นการจดบันทึกรายการทางการเงิน สรุปผล และจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเงินและการธนาคาร เป็นการจัดหาเงินและใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

·         ถ้าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี หากไม่ได้อยู่ในบริษัทที่ทำการตรวจสอบบัญชี เราสามารถทำได้หรือไม่

o        ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีอิสระได้ อาจทำเป็นอาชีพหรือเป็นงานพิเศษก็ได้

·         เรียนบัญชีที่ร.ร. รู้สึกชอบค่ะ แต่ว่าวิเคราะห์รายการไม่ค่อยดี อยากทราบว่าถ้าเข้ามาเรียนปีแรกจะมีการปรับพื้นฐานให้ใหม่มั๊ย และจะมีปัญหาในการเรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่คะ

o        การเรียนในวิชาต่างๆจะเริ่มจากเรียนพื้นฐานก่อน แล้วจึงเรียนวิชาลักษณะเดียวกันในขั้นสูงต่อไป

·         ถ้าเรียนบัญชี-บัญชี(ภาคไทย) แล้วมีสิทธิ์ไปทำงานต่างประเทศได้ไหมคะ

o        ได้ แต่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีในระดับที่แข่งขันได้

·         วิชาต่างๆที่เรียนตลอด 4 ปียากมากมั๊ยคะ เรียนแล้วจะเครียดเหมือนเรียนแพทย์หรือเปล่าคะ

o        คนละลักษณะ น่าจะง่ายกว่าเรียนแพทย์

·         ถ้าอยากเข้าคณะบัญชี จะต้องสอบ A-net, O-net ได้คะแนนประมาณเท่าไรคะ และต้องใช้ GPA, GPAX เท่าไหร่ด้วยค่ะ

o        GPAX ไม่มีกำหนด ขอให้สำเร็จม.6

·         ถ้าอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องเรียนจบป.ตรีด้วยเกรดเท่าไรคะ

o        ไม่กำหนดเกรด ขอให้เรียนครบทุกวิชาและได้เกรดเฉลี่ย 2.00 แล้วไปสมัครทำงานกับบริษัทสอบบัญชี ฝึกงานให้ได้ 3,000 ชั่วโมง ภายใน 3 ปีและสอบ

·         อยากทราบว่าเมื่อต้องทำงานเพื่อฝึกงานจำนวน 3,000 ชม.นั้น ถ้าเราทำเลย 3 ปีไปแล้ว จะเป็นอย่างไร

o        หากทำงานสอบบัญชี 3,000 ชั่วโมง โดยใช้เวลาเกิน 3 ปี ถือว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น่าจะให้สอบได้ ต้องภายใน 3 ปี มีความรู้เข้มข้นในงานสอบบัญชีเพียงพอที่จะสอบ

·         GPA เลขกับ อังกฤษ มีผลมากรึเปล่ากับคณะบัญชีฯบัญชี พอสอบติดแล้ว จะเริ่มเรียนทุกคนเริ่มนับ 1 ใหม่พร้อมกันรึเปล่า แล้วเลขที่ใช้เรียนเน้นเรื่องอะไรบ้าง

o        ทุกคนเรียนเหมือนกัน ค่อนข้างแน่นอนว่าคนที่ GPA สูง และภาษาอังกฤษดีย่อมเรียนได้ดีกว่า แต่จะต้องใส่ใจและขยันด้วย พื้นฐานดีมา แต่ลืมตัว พลาดได้เช่นกัน

ภาคสถิติ

·         หลักสูตรสถิติทำไมต้องสอบวิทยาศาสตร์

o        แนวคิดวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในด้านคณิตศาสตร์และสถิติ การเรียนด้านนี้จำเป็นต้องมีแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ มีความคิดเป็นเหตุผล เป็นขั้นตอน เป็น science มากกว่าเป็นศิลป์ (Art)

·         วิทยาศาสตร์ สถิติ กับ บัญชี สถิติ ต่างกันอย่างไร

o        ความแตกต่างที่วิชาแกนและวิชาเลือก วิทย์ สถิติ จะต้องเรียนวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เคมี,ชีวะ, ฟิสิกส์  แต่บัญชี สถิติ จะเป็นการประยุกต์ด้านธุรกิจ สามารถเลือกว่าด้านบัญชี,บริหาร และเศรษฐศาสตร์

·         สาขาสถิติ อยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่ทำไมได้ปริญญาสถิติบัณฑิต สาขาสถิติต้องเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์หรือไม่ (ใน 2 ปีแรก)

o        สาขาสถิติจะมีวิชาด้านบัญชีและบริหารจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์กับงานด้านธุรกิจและสามารถเลือกเพิ่มได้อีกตามความถนัด

o        การที่นิสิตได้รับปริญญาสถิติศาสตร์บัณฑิต เพราะว่าหลักสูตรนี้เน้นวิชาแกน และวิชาเอกเป็นสถิติและคณิตศาสตร์ ไม่ได้เพิ่มวิชาด้านธุรกิจ เป็นวิชาแกนและเป็นวิชาเลือกดังอธิบายข้างต้น

·         ถ้าอยากจะเรียนภาคสถิติ แต่เรียนอยู่สาย ศิลป์-คำนวณ จะสามารถเลือกสอบในตอนสอบคัดเลือกได้หรือไม่

o        ได้ แต่ต้องเตรียมตัวด้านคณิตศาสตร์เพิ่มบ้าง เพื่อให้ทำข้อสอบทางคณิตศาสตร์ได้

·         ทำไมการสอบเข้าภาควิชานี้ต้องใช้องค์ประกอบเป็นวิทยาศาสตร์ที่สูงด้วยค่ะ สูงกว่าคณิตศาสตร์

o        วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญ ดังอธิบายแล้วในข้อ  1

ภาควิชาการเงิน

·         สาขาวิศวกรรมการเงิน (FE) ทราบว่าจะมีการเปิดสอนในระดับปริญญาโท ไม่ทราบว่ามีแนวความคิดที่จะเปิดรับในปริญญาตรีหรือไม่

o        ในระดับปริญญาโท ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน ซึ่งไม่ใช่สาขาวิศวกรรมการเงินโดยตรง และภาควิชาฯ ยังไม่มีนโยบายเปิดสอนสาขาวิศวกรรมการเงินในระดับปริญญาตรี

·         วิชานี้เกี่ยวกับตัวเลขอย่างเดียวเลยรึเปล่าคะ จำเป็นมั๊ยคะว่าถ้าเรียนภาควิชานี้แล้วจะต้องทำงานธนาคารหรือบริษัท ถ้าไม่ชอบทำงานบริษัท แต่อยากเรียนการเงินจะทำงานอย่างอื่นได้มั๊ยคะ

o        ธรรมชาติของวิชาการธนาคารและการเงิน จะมีคณิตศาสตร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และช่วยให้การทำความเข้าใจทฤษฎีทางการเงินสะดวกขึ้น อย่างไรก็ดี วิชาทางการธนาคารและการเงินมีอะไรที่มากกว่าตัวเลขมากมาย

·         หากเลือกเรียนสาขานี้ แล้วไปเรียนนิติควบคู่ด้วย จะดีไหมคะ แล้วมันจะเชื่อมโยงกันได้หรือป่าว

o        ทั้งสองสาขาวิชาเชื่อมโยงกันได้ แต่การที่จะเรียนควบคู่กันก็หมายความว่าผู้เรียนต้องสามารถบริหารเวลาได้ดี

·         การที่จะทำ investment banking หรือวาณิชธนกิจ จะต้องเรียนหลักสูตร และภาคใดได้บ้าง

o        ภาคการธนาคารและการเงิน

ภาควิชาการตลาด

·        เรียนการตลาดต้องมีความถนัดทางด้านไหน หรือวิชาอะไรเป็นพิเศษคะ และจะเรียนเน้นด้านอะไรบ้างคะ

o       บุคลิกของผู้เรียนด้านการตลาดได้ดี ต้องเป็นคนคิดอย่างเป็นระบบ ประยุกต์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติได้ดี ช่างสังเกต กล้าแสดงออก มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ วิชาที่ผู้เรียนควรถนัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวมถึงคณิตศาสตร์ การเรียนในภาควิชาการตลาด จะเรียนรายละเอียดของการตลาดในภาพรวม และนิสิตสามารถเลือกรายวิชาเลือกเพื่อเน้นบางสายอาชีพที่ตนต้องการได้ เช่น เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ การตลาดบริการ การตลาดค้าปลีก การจัดการการขาย เป็นต้น

·        บัญชีกับบริหาร สาขาไหนมีความก้าวหน้าทางอาชีพมากกว่า

o       แต่ละสาขาสามารถก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของตนได้เท่าเทียมขึ้นกับความสามารถส่วนบุคคล ความขยันหมั่นเพียร ความสนใจ ความใฝ่รู้ และความถนัดของแต่ละบุคคล

·        การตลาดมีการฝึกงานรึเปล่า และถ้าเรียนสาขาการตลาดโอกาสได้งานมีมากเท่าไหร่

o       นิสิตในภาควิชาการตลาดในปีที่ 3 ต้องทำงานตามรายวิชาบังคับ 2605450 Workshop in Marketing เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนชั้นปีที่ 3  อ้างอิงจากการรับนิสิตเข้าทำงาน (ไม่นับนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อ) พบว่า มีอัตราการได้งาน 100% ในปี 2549

·        นักโฆษณา ของบริหารธุรกิจ ต่างจาก นิเทศฯ อย่างไร

o       นักการตลาด จะเน้นภาพรวม คือ มองการสื่อสารองค์รวมขององคกร รวมถึงสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย และการตั้งราคา แต่มิได้เน้นกระบวนการผลิตตัวโฆษณาดังเช่นนักนิเทศศาสตร์

·        คนที่ไม่ค่อยเก่งเลขกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเรียนได้ไหม

o       รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ มีความสำคัญในการเรียน อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยมีรายวิชาพื้นฐานเพื่อปรับพื้นฐานของนิสิตให้เท่าเทียมกัน

·        ถ้าอยากจะเป็นพวกประชาสัมพันธ์ควรเรียนคณะอะไรดีคะ

o       ผู้ต้องการเป็นนักประชาสัมพันธ์ สามารถเลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการตลาด หรือคณะนิเทศศาสตร์ก็ได้

ซักถามข้อสงสัยการลงทะเบียนที่ email :  openhouse.question@gmail.com    หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่    http:// www.banshichula.invisionplus.net ( ลงทะเบียนก่อนถึงจะเห็นกระทู้นะครับ )